Etiske retningslinjer

Styret vedtok etiske retningslinjene i møte 17.08. 2009 og har senere foretatt enkelte tekniske endringer. Retningslinjene har i 2015 nedenstående ordlyd.

 

1. Innledning

Gamalakhe Foundation Norway (GFN) skal bidra kompetansemessig og økonomisk til å:

  • levere sosiale program og tjenester i utviklingen av befolkningen i Gamalakhe Township og omliggende distrikter i Kwa-Zulu Natal
  • bidra til utvikling av vennskapsbånd og kulturutveksling på tvers av nasjonale, rasemessige og andre grenser
  • bidra til institusjonsutveksling av, og mellom, skoler i Norge og Kwa-Zulu Natal.

Formålet med retningslinjene er å sikre god etisk praksis og definere felles etiske standarder for alle som representerer GFN eller er engasjert av GFN i prosjektarbeid i Sør-Afrika.

Retningslinjene er rammeverk for etisk praksis. De må suppleres av den enkelte og utøves med godt skjønn, forksiktighet og omtanke.

2. Alminnelige regler
Alle som representerer, eller er engasjert av, GFN, skal opptre hensynsfullt og respektfullt.

Trakassering eller diskriminering på grunnlag av rase, kjønn, religion, kulturell bakgrunn, sosial tilhørighet, funksjonshemming, sivilstand eller alder aksepteres ikke.

3. Forhold til rusmidler
Bruk av narkotiske stoffer tolereres ikke. I arbeidstiden skal man ikke nyte, eller være påvirket av, alkohol.

4. Gaver og fordeler
Man skal ikke tilby, love eller gi andre utilbørlige fordeler på vegne av seg selv eller GFN. Heller ikke er det lov å motta gaver eller andre goder som går ut over det som er akseptert som skikk og bruk.

5. Interessekonflikter
Det er ikke lov å ta del i, eller forsøke å påvirke, beslutninger dersom dette kan føre til, eller oppfattes som, at man selv eller de nærmeste får spesielle fordeler av beslutningen.

6. Adferd i fritiden
GFN forventer at god etisk praksis også følges i fritiden. Det er følgelig ikke lov å motta eller kjøpe tjenester når man representerer GFN i Sør-Afrika.