Kompetanseutvikling

1. Program for økning av barnehagepersonalets kompetanse - ICDP-program
Mange steder i Afrika råder ideen om at barn ikke trenger å lære noe før de begynner på skolen.

Barnehageansatte som ikke har fått opplæring, vil derfor ofte være passive i sitt forhold til små barn. IMPANDE har i 2009/2010 undersøkt forholdene ved 10 barnehager i Gamalakheområdet, og fant blant annet følgende:

  • Flere av barnehagebyggene var i en svært dårlig forfatning.
  • Det var få eller ingen leker og ikke noe pedagogisk materiell.
  • Barna ble tildels tøft behandlet og de fikk lite individuell omsorg.
  • Barna var passive og barnehagepersonalets fokus var på å få dagene til å gå.

l AXNKDWAYQB12302010161157IMPANDE har derfor i 2010 iverksatt opplæring og utvikling av barnehagepersonalet i disse 10 barnehagene. To psykologer ved R-BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien, Region Øst) har i tre bolker på en uke hver, gjennomført et opplegg spesielt beregnet på å øke de ansattes samspillskompetanse med barna, uten å gå på tvers av zulukulturens rammer. Opplegget som ble benyttet, International Child Development Program (ICDP), er forskningsbasert. Det er med hell brukt i mange land, også i Norge i forbindelse med integrering av flyktninger m.v. Målet med programmet er å sikre en aktiv følelsesmessig og intellektuell stimulering av barna og å skape en ny forståelse, både blant barnehagepersonalet og barnas omsorgsgivere, for hvor viktig det er å samspille med barna for å gi dem trygghet og en sunn utvikling.

Programmet er blitt møtt med stor entusiasme av de 20 barnehageansatte som fikk tilbud om å delta. Alle som ikke ble alvorlig syke eller fikk nytt arbeid, gjennomførte det. Flere har gitt uttrykk for at de har fått et helt nytt syn på barn etter dette programmet.

IMPANDE vil fortsette satsingen på dette utviklingsarbeidet i årene som kommer.

2. Yrkesopplæring for ungdom som dropper ut av videregående skole - Syskole.
Videregående skole i Sør-Afrika er svært teoriorientert. Mange, mer praktisk orienterte, ungdommer dropper derfor ut av videregående skole uten å ha noe arbeid eller en annen utdannelse å gå til. For å gi noen av disse ungdommene en mulighet, startet GDC i august 2010 et 6 måneders kurs i søm for 10 unge kvinner. Opplæringen finner sted i IMPANDEs lokaler, på symaskiner som Sandvika Rotary har gitt midler til å kjøpe. Opplæringen er drevet av en lønnet, lokal skredder.

Målet med opplæringen er at elevene skal utvikle basisferdigheter i søm og etter hvert være i stand til å passere en "skreddereksamen". Kompetansen de får, vil de kunne benytte til både å sy til eget bruk og til salg. Utdannelsen vil også kunne gi dem en mulighet til å bli ansatt i fremtidig tekstilindustriell virksomhet. Kursene vil fortsette med opptak to ganger årlig.

3. Stipendieordning for elever som har gjennomført videregående skole
Begavede elever som fullfører videregående skole, har ofte ikke mulighet til å utdanne seg videre på universitetet, fordi familiene deres ikke har råd til å betale semesteravgift. Med midler fra Oslo Handelsgymnasiums innsamlingsaksjoner har IMPANDE i 3 år delt ut 10 stipender årlig til elever som har tatt eksamen ved Mlonde high school. Hvert stipendium dekker semesteravgiften det første studieåret.

4. Det er gjennomført av Anna Grethe Engebu 4 Life Skills kurs (2010/14) for lærerne ved Mlonde og Mcushwa High Schools.