Kontrakt med frivillige

Kontrakt mellom Gamalakhe Foundation Norway og frivillige medarbeidere som bistår i arbeidet i Sør Afrika

 

GFN = Gamalakhe Foundation Norway

Frv = Frivillige
GDC = Gamalakhe Development Center (Sør-Afrika)


Denne kontrakten beskriver noen rettigheter og plikter frivillige medarbeidere i GFN har når de arbeider på uteprosjekt i Sør Afrika.

  1. Frv skal etter beste evne forsøke å gjennomføre oppdraget og de arbeidsoppgaver som er bestemt før utreisen. Frv representerer GFN. Men det vil være naturlig at Frv i samarbeid med Program Manager ved GDC gjør endringer og tilpasninger av arbeidsoppgaver underveis.
  2. Frv skal definere seg som samarbeidspartner, dvs ikke over- eller underordnet til Program Manager ved GDC. Dette betyr at oppgaver skal utføres etter prinsippet om gjensidig tilpasning til GDC Program Manager og innenfor rammen av de årlige handlingsplaner for GDC. Dersom Frv har oppdrag ved andre institusjoner i Gamalakhes omgivelser, gjelder de samme retningslinjer som ovenfor, dvs Frv representerer GFN og arbeider etter prinsippet om gjensidig tilpasning både til vedkommende institusjon og GDCs Program Manager.
  3. Frv har plikt til å følge GFNs etiske retningslinjer under arbeidsperioden (Se vedlegg, Etiske retningslinjer).
  4. Frv skal under oppholdet straks melde fra til GFN dersom han/hun oppdager at samarbeidspartnere misbruker midler, avviker fra å følge opp eller implementere vedtatte planer, eller viser atferd som Frv finner problematisk av etiske, økonomisk- administrative eller faglige grunner.
  5. GFN forplikter seg til å skaffe husvære i prosjektperioden. Frv betaler selv for andel av husleie og dekker kost og andre utgifter under oppholdet.
  6. Frv har ansvar for selv å forsikre seg for den perioden han/hun er ute. Dette gjelder både syke-, reise- og tyveriforsikring.
  7. GFN forplikter seg, gjennom GDC Program Manager, til at Frv får transport tur/retur Durban Airport og lokalt bosted ved ankomst og avreise knyttet til oppdraget. GDC Program Manager og Frv avtaler løpende hvordan andre transportbehov skal dekkes. Det er naturlig at GDC Program Manager dekker transportbehov i den første fasen av oppholdet inntil Frv blir kjent med lokale, kollektive transportløsninger eller finner egne løsninger i form av leiebil eller lignende.
  8. Frv skal etter oppholdet skrive en kort rapport til GFNs styre om utført arbeid og med eventuelle forslag til forbedring og videreutvikling av frivillighetstjenester fra GFN.
  9. GFN forplikter seg til å skrive attest for Frv etter at oppholdet er gjennomført.