Stiftelsen

Om oss

Etablert i 2005 som Gamalakhe Development Centers Støtteforening. Startet som svar på en konkret henvendelse fra en lokal kirke i Sør-Afrika som ønsket å gjøre noe for HIV/AIDS rammede barn og familier. Fokus på å støtte og stimulere barn og unges vekst og utvikling i UGU District i Sør-Natal. UGU District har 720.000 innbyggere, hvorav 50% er under 20 år, og er området i Sør-Afrika som er hardest rammet av HIV/AIDS epidemien. Vår filosofi er å skape vesentlig og varig endring med små ressurser. Vi driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Bærebjelken i arbeidet er frivillig innsats. Så langt er det blitt levert 23 prosjekter rettet mot å gi barn og ungdom en bedre framtid. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.

Stiftelsen viderefører det arbeidet som Gamalakhe Development Center Støtteforening formelt har drevet siden 2007, og uformelt siden 2005. 

 

Stiftelsens formål er å:

bidra, kompetansemessig og økonomisk, til at Gamalakhe Development Center, GDC, KvaZulu-Natal skal være i stand til å levere utviklingsprogram og tjenester til befolkningen i Gamalakhe Township og omliggende distrikter,
bidra til utvikling av vennskapsbånd og kulturutveksling på tvers av nasjonale, rasemassige og andre grenser, og bidra til institusjonsutvikling av og mellom skoler og Non Governmental Organizations, dvs NGOer i Norge og KvaZulu Natal.


Den norske stiftelsen er en drivende kraft i utviklingen av senteret i Gamalakhe. For å sikre varig utvikling har vi fokus på:

Opplæring
Ansvarliggjøring og
Etablering av gode rutiner.

I forståelse med, og til dels etter initiativ fra, senterets lokale styre er det opprettet barnehage for 40 barn i alderen 2 til 4 år og det er etablert et halvårlig syopplæringskurs for jenter som ikke har fullført videregående skole. Flere områder med brakk jord i nærområdet er opparbeidet som grønnskhager, og de som er engasjert i dette arbeidet får jord¬bruks¬opplæring. Flere skoler er blitt pusset opp/utvidet og det er satt i gang ulike program for videreopplæring av ansatte i barnehager og skoler. Pedagogisk utstyr er i tillegg kjøpt inn til flere barnehager. I 2011 vil det bli organisert idrettsaktiviteter, i første omgang fotball, i Gamalakhe. Det arbeides også med planer om å sette i gang næringsaktivitet i området.

For å kunne drive dette utviklingsarbeidet samler Stiftelsen årlig inn ca 1 mill. kroner fra ulike givere i Norge. Midler kommer fra skolene Oslo Handelsgymnasium og Fagerborg videregående skole, fra bedrifter og fra enkeltpersoner som enten har forpliktet seg som faddere til barnehagebarn eller som har ønsket å gi bidrag. I tillegg får stiftelsen midler fra ulike stiftelser og fond, etter søknad.

Stiftelsen har organisasjonsnummer 893 395 512, og regnskap og årsberetninger finnes registrert på dette nummeret i Brønnøysundregistrene.