Slik kan du støtte Impande

Utdanningsfond

IMPANDE er i ferd med å etablere et utdanningsfond for utdanning av ungdom i Kva Zulu Natal. Impandes utdanningsfond. Målsettingen er et fond bestående av minimum 1 million kroner. Den årlige avkastningen skal deles ut i form av stipend eller på annen passende måte til ungdom som kan dokumentere kostnader ifb. med utdanning på videregående nivå eller høyere. Tilskudd til etablering av egen virksomhet kan også tilgodesees. Alle tildelinger gjøres i henhold til fondets vedtekter som ble vedtatt 1.desember 2013.

Med Impandes Utdanningsfond, videreutvikler stiftelsen sin strategi som innebærer at hoveddelen av virksomhet skal rettes mot barn og unge. Etter forhåpentligvis gode år i barnehager og skoler, bygget eller utviklet med støtte fra Impande, får nå unge voksne muligheten til å utdanne seg videre ved å søke om støtte fra fondet. Dette er sannsynligvis også den eneste sjansen de fattige ungdommene i Kva Zulu Natal får til å skaffe seg utdanning.

Impandes Utdanningsfond støtter allerede i dag 7 studenter. Dette er studenter som har fått plass på en to års mekanisk høyskole-utdanning fra januar 2016. Etter fullføring av dette studiet, er de garantert videre maritim utdanning betalt av et samarbeid mellom Klaveness Shipping og Sør-Afrikanske sjøfartsmyndigheter. Klaveness har nemlig bestemt seg for å rekruttere en betydelig andel av sine sjøfolk fra Sør-Afrika i framtiden. Dessuten har rederiet forpliktet seg overfor Impande ved å prioritere de studentene som er tildelt stipend fra Utdanningsfondet. Naturligvis under forutsetning av at de gjennomfører den maritime utdanningen med bestått.

Fondet er som nevnt under etablering. Du kan lese mer om hvordan det kom i stand ved å klikke på Jordomseilingsprosjekt eller leviata.no. På leviata.no, kan du også følge innsamlingen som vil pågå helt fram til oktober 2016. Pr. 20.januar 2016 er det samlet inn over kr.700 000 hvorav «Jordomseilingsprosjektet» står for ca. kr.600 000 så langt.

Vær med å bygge opp resten av fondet!

Eller betal direkte til bankkonto: 9365 20 08141. Merkes Utdanningsfond

Fadderskap

IMPANDE har valgt en kollektiv fadderskapsordning. Årsaken er at individuelt fadderskap, slik det praktiseres i mange bistandsorganisasjoner, dessverre lett blir preget av resirkulasjon av rapporter og markedsføring av ditt barn til mange givere i flere land.

Impandes faddere støtter i felleskap alle barna i de barnehagene IMPANDE driver. Slik reduserer vi de administrative kostnadene og gir et riktigere bilde av hvordan fadderskapsordningen virkelig fungerer.

Som fadder er du med på å sikre at utsatte og sårbare barn i alderen 1-6 år får en framtid. Å investere i bartns levekår og livsutfoldelse er det viktigste vi kan gjøre!

Våre faddere får tilsendt 7 nyhetsbrev årlig pr. mail. Brevene inneholder nytt fra prosjektene, glimt fra Sør-Afrikas utvikling og synspunkter på filantropisk arbeid og bistandsformer.

Eller betal direkte til bankkonto: 1201 51 98 085 Merkes Fadderskap

Partner

Tanken om partnerskap, er en av IMPANDEs grunnpilarer når det gjelder arbeidet i Sør-Afrika. Impande er opptatt av at de midlene som investeres skal balanseres mot en avtalt lokal aktivitet. En aktivitet som følges opp og som kan dokumenteres. Når begge parter på denne måten yter ut fra sine respektive ressurser, oppstår et forpliktende og likeverdig partnerskap i stedet for en gi- og få-relasjon med den ubalansen slike forhold innebærer.

På samme måte som i Sør-Afrika, er vi opptatt av å etablere forpliktende partnerskap her hjemme i Norge som basis for Impandes utviklings-arbeid. Vi har derfor knyttet til oss en rekke bedrifts- og prosjekt-partnere.

Bedriftspartnere

Flere norske bedrifter, organisasjoner, fond og institusjoner har valgt Impande som sin kanal for et årlig sosialt bidrag. Valget er gjort ut fra vurderingene om at IMPANDE driver et svært kostnadseffektivt, lokalt mobiliserende og forpliktende arbeid mot sårbare grupper fattige barn og unge i Sør-Natal provinsen. De bedriftene, fondene og institusjonene som på denne måten årlig bidrar med små og større beløp, kaller vi IMPANDEs bedriftspartnere.

Et bedriftspartnerskap kan dreie seg om:

  • Å gi et fast årlig beløp til IMPANDE, for eksempel til jul
  • Gjennomføring av bedriftsinterne presentasjoner og foredrag om prosjekter og Sør-Afrikas utvikling
  • Tilrettelegging for at ansatte kan reise til Sør-Afrika og besøke prosjektene bedriften støtter
  • Muligheter for bedriften til å synliggjøre sitt sosiale engasjement på en konkret måte

IMPANDE får også jevnlig ikke-øremerkede gaver fra enkelte givere og bedrifter. Disse gaver gis i tillit til at IMPANDEs arbeidsformer er preget av effektiv og smart bistand. IMPANDE anvender slike gaver til  realiseringen av IMPANDEs  strategi for tidsrommet 2016 - 2020. Dvs fokus på bærekraftige utviklingstiltak mot sårbare barn og unge i UGU distrikt.

Prosjektpartnere

Noen bedrifter, fonds, institusjoner og til og med enkeltpersoner ønsker å arbeide mer integrert med IMPANDE. Da inngår vi gjerne det vi kaller et prosjektpartnerskap.

Som prosjektpartner inngår du, din bedrift, organisasjon eller stiftelse et tett samarbeid med Impande for å å realisere et spesielt prosjekt.  Etter ønske kan da prosjektet merkes med bedriftens branding eller andre visuelle effekter som viser hvem som bidrar til prosjektets gjennomføring.

Hvordan etableres et slikt prosjekt? I de fleste tilfelle skjer det på denne måten:

IMPANDE  i Norge har  gjennom sin Sørafrikanske enhet, IMPANDE Yotshani, utviklet en rekke konsepter som venter på samarbeids-partnere og sponsorer fra Norge. I perioden 2016-2018 håper IMPANDE Norge å finne prosjektpartnere til følgende konsept:

  1. Bygging av seks Drop-in centra for sårbare barn og unge. Se egen konseptbeskrivelse under følgende tittel på vår nettside: Vårt arbeid
  2. Bygging og rehabilitering av 25 barnehager/ creches
  3. Bygging av et sport, dans og musikk-senter for jenter (Msenti Group)
  4. Investering i Computer-labs ved en rekke skoler
  5. Gjennomføring av utviklingsprogram for førskoleansatte (ICDP)
  6. Bygging av helseklinikk

Prosjektene realiseres gjennom et kontraktuelt samarbeid hvor begrensede bidrag utløser lokal innsats med påfølgende bærekraftig og varig driftsstøtte fra det offentlige. Prosjektpartneren får kontinuerlig informasjon om prosjektets utvikling, og de involverte får ofte et personlig forhold til “sitt prosjekt”

Enkelte prosjekt utvikles fra grunnen av i tett samarbeid med den norske partneren. Prosjektpartneren velger selv hvordan dette sosiale engasjementet skal komme til uttrykk innad i bedriften eller utad mot kunder og samarbeidspartnere.

Bankkonto: 1201 51 98 085

Gi en enkelt gave

IMPANDE får jevnlig ikke-øremerkede gaver fra enkelte givere. Disse gavene gis i tillit til at IMPANDEs arbeidsformer er preget av effektiv og smart bistand. IMPANDE anvender disse gavene til å realisere IMPANDEs strategi for årene 2016-2020. Dvs fokus på bærekraftige utviklingstiltak mot sårbare barn og unge i UGU distrikt.

IMPANDE får fra tid til annen utstyr til barnehager, fotballag og skoler og til barn med spesielle behov.

Eller betal direkte til bankkonto: 1201 51 98 085 Merkes Enkeltgave